Vedtekter

(Vedtatt 24.3.2003, endret 23.2.2006)

 

§ 1

Lagets navn er Åkra Fjellag

 

§ 2

Lagets har sin virksomhet i Åkrehamn, Karmøy kommune

 

§ 3

Lagets virksomhet består i:

1. å opparbeide turstier og rasteplasser i et område som strekker seg fra

    Tjøsvold Øst til Ådland og østover til Buavassdalen

2. å tilrettelegge for lag og foreninger som vil ha arrangement i friluft

3. å drive frivillig arbeid som engasjerer folk i alle aldersgrupper

4. å tilrettelegge og arrangere turmarsjer og å oppdatere turkart

5. å bygge og drive en fjellagshytte i Åkramarka som et felles turmål, for bruk av skoleklasser, foreninger, lag og andre til overnattinger. 

§ 4

   Laget skal ha et styre bestående av leder, nestleder, kasserer,   

   sekretær og tre styremedlemmer. Leder, kasserer og to 

   styremedlemmer velges for 2 år det ene året,og nestleder,

   sekretær og et styremedlem velges for 2 år det andre året.

 

§ 5

Årsmøtet skal behandle og avgjøre

a) Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen

b) Vedta neste års handlingsplan

c) Behandle innkomne forslag

d) Fastsette neste års medlemskontingent

e) Valg

f) Endring av vedtektene vedtas med simpelt flertall på årsmøtet